سال انتشار: 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم On the Double 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم On the Double 1961

6.4 10/
میزان آراء: 785 نفر
دوبله فارسی

دوبله صدای تله 35

دانلود دوبله فارسی فیلم A Thunder of Drums 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم A Thunder of Drums 1961

5.9 10/
میزان آراء: 738 نفر
دوبله فارسی

صدای اصلاح شده و تصویر بهتر

دانلود دوبله فارسی فیلم Gorgo 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم Gorgo 1961

5.7 10/
میزان آراء: 3,227 نفر
دوبله فارسی

صدای تله عالی

دانلود دوبله فارسی فیلم The Guns of Navarone 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم The Guns of Navarone 1961

7.5 10/
میزان آراء: 45,911 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل صدای ریل

دانلود دوبله فارسی فیلم King of Kings 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم King of Kings 1961

6.9 10/
میزان آراء: 8,047 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل تر صدای ریل 35

دانلود فیلم All in a Night’s Work 1961

دانلود فیلم All in a Night’s Work 1961

6.2 10/
میزان آراء: 842 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم El Cid 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم El Cid 1961

7.2 10/
میزان آراء: 14,283 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Yojimbo 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم Yojimbo 1961

8.2 10/
میزان آراء: 114,150 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 144
دانلود دوبله فارسی فیلم West Side Story 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم West Side Story 1961

7.6 10/
میزان آراء: 111,998 نفر
دوبله فارسی

دوبله صدای تله 35

دانلود دوبله فارسی فیلم Ada 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم Ada 1961

6.6 10/
میزان آراء: 996 نفر
دوبله فارسی

دوبله فارسی صدای ریل 35